Monologi i plotki czy dialog ?

Papież Franciszek wzywa do dialogów rozładowujących napięcia i do zaniechania krzywdzących plotek. Równocześnie ukazuje się „Raport z miasta M”, niepodpisany anonim, rzekomo głoszący absolutną i uczciwą prawdę … Ponieważ znajdujemy tam echo wcześniejszych, jawnych, wystąpień na sesjach Rady Miasta chciałbym się przynajmniej do niektórych jawnych odnieść. A swoje wywody podpisać własnym imieniem i nazwiskiem
Po burzliwej Sesji styczniowej, na której Rada Miasta m.in. przyjęła pakiet uchwał określających opłaty za wodę i ścieki, po czym dwa tygodnie później pan Prezydent zdecydował się odwołać Prezesa Zarządu Spółki przez pół roku powstrzymywałem się od publicznych wypowiedzi odnoszących się do MPWiK-u. Bo jak sądzę upływ czasu wyraziściej ukazać intencje, rzetelność i dokonania aktorów tamtych zdarzeń.
Jako pierwszy, z pryncypialną, nie znoszącą sprzeciwu krytyką, wystąpił pan radny Bernard Pastuszka powołując się na odpowiedź pani Skarbnik Lidii Łazarczyk na Jego interpelację. Przytoczę najpierw informacje przekazane przez panią Skarbnik, żeby na tym tle uwypuklić przemyślenia pana radnego.
W roku 2011:
(1) planowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ale środków nie przekazano;
(2) udzielono pożyczkę 2.700.000 zł, którą MPWiK spłacił (podkreślenie moje – P.O.) w 2012 r. z odsetkami;
(3) poręczono restrukturyzowane zobowiązania Spółki na kwotę 32.689.227,57 zł
(porozumienie płatnicze z firmą Electus, wierzyciela MPWiK-u, któremu PRIM sprzedał swoje wymagalne wierzytelności wobec MPWiK – pożyczka ok. 19 mln zł na spłatę wymagalnych długów MPWiK-u: (a) wobec Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które zdecydowało się na egzekwowanie należności w drodze komorniczej licytacji części sieci wod-kan MPWiK-u, co byłoby wstępem do likwidacji Spółki oraz obciążenia miasta kosztami inwestycji kanalizacyjnej z koniecznością zwrotu dotacji unijnej włącznie; (b) wobec Wykonawców kontraktów 03 i 04 oraz Electusa, bo przygotowany montaż finansowy nie przewidywał pokrycia wszystkich wydatków, m.in. VAT-u. Pożyczkę spłacono z odsetkami na początku 2013 r. i poręczenie wygasło – uwagi moje P.O.)
(4) z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej przekazano do NFOŚiGW 978.550 zł; kwotę tą MPWiK zwrócił (podkreślenie moje – P.O.) miastu w 2012 roku z odsetkami, zmniejszając odpowiednio zobowiązanie miasta z tytułu poręczeń;
zaś w roku 2012:
(5) przekazano 13.970.000 zł na zwiększenie udziałów w MPWiK
(6) z tytułu poręczenia zrestrukturyzowanych zobowiązań Spółki przekazano 2.072.936,23 zł; kwotę tą MPWiK zwrócił (podkreślenie moje – P.O.) miastu w 2012 roku z odsetkami, zmniejszając odpowiednio zobowiązanie miasta z tytułu poręczeń;
(7) z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej przekazano do NFOŚiGW 1.465.676,43 zł; kwotę tą MPWiK zwrócił (podkreślenie moje – P.O.) miastu w 2012 roku z odsetkami, zmniejszając odpowiednio zobowiązanie miasta z tytułu poręczeń;
(8) poręczono emisję obligacji na kwotę 53.950.000 zł;
(9) zwiększono kwotę poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami w celu wydłużenia okresu spłaty o 10.193.652 zł;
(10) zwiększono kwotę poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami w celu wydłużenia okresu spłaty o 16.592.813 zł;

Pan radny, jako przedsiębiorca biegły, jak można by się spodziewać, w sztuce liczenia pieniędzy, policzył „z kwot, które pani Skarbnik przekazała” kwotę 152.283.899 zł, „którą pod różnym nazewnictwem przekazaliśmy do MPWiK-u”, i to, zdaniem p. radnego, w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Dlatego radni Klubu PO uznali za stosowne wystąpić do wszelkich możliwych państwowych organów kontrolnych o ściganie dokonanych z tego tytułu nadużyć. Co więcej, ponieważ – w ich ocenie – Spółka nie jest w stanie wyplątać się z finansowej pułapki, to należy ją jak najszybciej zlikwidować, najlepiej doprowadzając do upadłości, aby super interes, bo naturalny monopol, i kasa trafiły, we właściwe prywatne ręce (!?) …
Tymczasem godzi się zauważyć, że w czasie tych dwóch lat bezpowrotnie z kasy miasta do kasy MPWiK-u trafiło zaledwie 13.970.000 zł. Zaledwie, gdy zważyć, że wg studium wykonalności inwestycja miała kosztować ok. 128,5 mln zł, a po paru, kolejno odwoływanych przetargach, okazało się, że potrzeba dalszych 124 mln zł przy kursie 4,3 zł/euro. Potem, w stylu ministra Rostowskiego, odbywano czary nad montażem finansowym projektu i ku mojemu zaskoczeniu, jakimś cudownym „mykiem” uzyskano aprobatę warszawskich instytucji pośredniczących dla budżetu projektu … (sic!). Żeby nie być gołosłownym przeliczmy budżet projektu raz jeszcze.
Przy założeniu, że dofinansowanie wpłynie w całości, a kurs wyniesie ok. 4,30 zł/euro, zapotrzebowanie inwestycyjnego budżetu na złotówki wynosiło co najmniej:
(44,5 mln euro x 1,22 – 15,5 mln euro dofinansowania z Uni )x 4,30 = 166,8 mln zł
Tymczasem do dyspozycji MPWiK-u postawiono:
Kredyt inwestycyjny z BOŚ i NFOŚiGW        35.7 mln zł
pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW                72,2 mln zł
oraz „zero” z budżetu miasta                       0 mln zł
razem                   107.9 mln zł czyli manko wynosiło aż ok. 58,9 mln zł.
W tym 42,1 mln zł z tytułu VAT, który można było wprawdzie z 3-miesięcznym poślizgiem odzyskiwać od fiskusa, ale manko początkowe ponad 10 mln zł i tak było niezwykle groźne. Siłą rzeczy prowadziło do narastania przeterminowanych zobowiązań wymagalnych oprocentowanych w wysokości 13 % i coraz niebezpieczniej destabilizowało finanse Spółki. Moje ostrzeżenia w tej materii, jeszcze przed ostatecznym podpisaniem kontraktów i poparte podobnymi jak wyżej wyliczeniami, magistrat kwitował kpinami …
Ze smutkiem muszę też odnotować, że uwadze pana radnego uszło zadłużenie miasta względem MPWiK-u. M.in. miasto wymusza na Spółce działania związane z kanalizacją deszczową bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, blokując przy tym wprowadzenie wręcz tylko symbolicznych opłat taryfowych, choć finansowanie skrośne jest ustawowo zakazane, a koszty Spółki z tego tytułu przekraczają 3 mln zł corocznie. Miasto (prez. Osyra) zmusiło MPWiK do wykonania kolektora deszczowego w ulicy Pukowca za ponad 3 mln zł bez wynagrodzenia, a więc z rażącym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i zasadnym zarzutem działania na szkodę Spółki przez ówczesny Zarząd, co, jak wiadomo z mediów, prokuratura i CBA już podniosła. Nadto ponad 3 mln zł Spółce dłużny jest MZGK, a to też Miasto lub jak kto woli Gmina.
Nader wymownie, faktyczne cele radnych PO i lewicy, wabiącej się przymilnie „Wspólnie dla Mysłowic”, utrzymujących, że głosują przeciw dopłatom do taryf w interesie mieszkańców, ilustrują nieuchronne konsekwencje doraźne i strategiczne takich gestów.
Doraźnie, gdyby nie podjęto uchwały o dopłatach za każdy m3 zakupionej wody trzeba by za nią zapłacić o 87 groszy więcej oraz o 3,67 zł więcej za każdy m3 odprowadzanych ścieków. A od nowego roku mieszkańcy musieliby się dodatkowo poskładać na 15,4 mln euro dopłaty z Funduszu Spójności, którą trzeba by zwrócić, i to z odsetkami z powodu tzw. naruszenia trwałości projektu. Jakich pożytków dla siebie mogli oczekiwać radni lewicy i Platformy Obywatelskiej w razie nieuchwalenia dopłat … !?
No to przyjrzyjmy się jeszcze strategii montażu finansowego projektu, tj. zestawieniu założeń montażu finansowego ze studium wykonalności z wykonaniem faktycznym. Otóż w studium, które też firmowała lewica z p. Osyrą na czele, zakładano, że dofinansowanie z UE wyniesie 64% kosztu netto inwestycji, 11% dopłaci Gmina, a tylko 25% wydatków pokryje pożyczka/kredyt z NFOŚiGW nie przekraczający ok. 26,4 mln zł, który spłacą z odsetkami mieszkańcy. Tyle marzenia i „dobre chęci”. Natomiast po stronie zdarzeń, lewica wspierana przez Platformę wywindowała kapitał pożyczek, które spłacają mieszkańcy i będą spłacać z odsetkami przez dziesiątki lat, do 107,9 mln zł. A ile to wyniesie z odsetkami wiedzą chyba tylko w niebie. Było to świadome przerzucenie na barki mieszkańców nie tylko niemal podwojonego kosztu inwestycji,. ale miasto uchyliło się nawet od planowanej partycypacji kwotą 11,6 mln zł. I to mimo, iż prezes Kumór informował o problemie prezydenta Osyrę, a i niżej podpisany wielokrotnie w tej materii interweniował ukazując presję, jaką taka polityka finansowa wywrze na nieakceptowalny przez przeciętnego mieszkańca wzrost cen za odprowadzanie ścieków. I paradoksalnie, ponieważ Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej mającej jakiekolwiek znaczenie dla montażu finansowego projektu i nie posiadała potrzebnej zdolności kredytowej, to magistrat sterowany przez lewicę i PO nie wahał się z ustanawianiem poręczeń miasta dla w/w kredytu i pożyczek.  Ale zaplanował też stosunkowo szybką ich spłatę i tak dużymi ratami kapitałowymi w stosunku do możliwości generowania przychodów przez Spółkę, żeby Spółkę pozbawić szans, nie tylko na normalne funkcjonowanie, ale wręcz na przetrwanie. Naiwnym pozwoliło to uwierzyć, że koszty obsługi tego koszmarnego zadłużenia mogą być stosunkowo niewielkie. Czy wobec tego pierwszoplanowym celem tego posunięcia nie było wymuszenie niewypłacalności Spółki, a przez to jej odpowiednią „prywatyzację” czy „zawłaszczenie” w upatrzone ręce ?! I bez oglądania się na koszty społeczne takiej operacji ?!
I jeszcze jedno. Nie trzeba być specjalistą od finansów i ekonomi, żeby wiedzieć, iż poręczający ryzykuje utratą własnych pieniędzy tylko wtedy, gdy poręcza dług niewypłacalnego. Gdy niewypłacalność jest przejściowa i są podstawy do optymistycznych prognoz, a przy tym te prognozy się stopniowo materializują, to i ryzyko się kurczy. Nawet kiedy dłużnik ma przejściowe problemy z terminowym regulowaniem wymagalnych zobowiązań, to poręczający, który musiał doraźnie zaspokoić wierzyciela, otrzymuje gratyfikację w postaci aż 13% odsetek od takich de facto pożyczek. Bo płacone od czasu do czasu przez miasto do NFOŚiGW długi MPWiK nie są darowiznami. Tak więc miasto udzielając „pomocy” w spłacie gwarantowanych przez siebie zobowiązań MPWiK-u zarabia na tym z lichwiarskim procentem (13% ). I czyim jeśli nie mieszkańców kosztem? Mimo próśb MPWiK-u o umorzenie przynajmniej odsetek nic takiego się nie wydarzyło. Dlatego głosowanie przez radnych lewicy i Platformy Obywatelskiej przeciw emitowaniu przez MPWiK obligacji poręczanych przez miasto mających na celu spłatę dwukrotnie droższych innych zobowiązań, wymuszonych przez manko startowe projektu, jest skrajnie nieracjonalne z punktu widzenia interesu mieszkańców i miasta. Jest po prostu obliczone na skompromitowanie projektu, Spółki i miasta przez doprowadzenie wszystkich po kolei do katastrofy finansowej. jednak doprowadzenie do katastrofy naturalnego monopolu nie jest, wbrew pozorom, wcale takie łatwe, bo wpierw musieliby splajtować jego usługobiorcy. Ci jednak, świadomi gierek prowadzonych ich kosztem, winni skorzystać ze swoich demokratycznych praw. Nauczeni dolegliwym doświadczeniem, mogą zrobić racjonalny użytek ze swoich kart wyborczych, choć propaganda ( np.: Przyjazny Portal Mieszkańców Mysłowic ) im tego nie ułatwi.

Na zakończenie refleksja, która może się wydać odejściem od zasadniczego tematu. Tymczasem, co do istoty problemu, przyszło nam się mierzyć z niezwykle skuteczną i kosztowną manipulacją. Jan Paweł II nauczał, że

 • człowiek jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem,
 • może i powinien wysiłkiem własnego rozumu docierać do prawdy,
 • może i powinien wybierać i rozstrzygać …

Innymi słowy nie godzi się być biernym, a trud mamy wpisany w ludzki etos jako niezbywalną powinność i konieczność.
Wojciech Korfanty często podkreślał, że każdemu prawu odpowiadają obowiązki. I odwrotnie: nie ma obowiązków bez praw. Oczywiście zarówno prawa jak i obowiązki można zignorować czy zaniedbać. Czasem nawet z pozoru bezkarnie, bo można się też wymigiwać od konsekwencji, ale czy w tak żywotnie dotkliwych sprawach gra jest warta świeczki ? Czy muszą być monologi i plotki zamiast rzeczowego dialogu ?

Piotr Oślizło

Opis autora

admin

Jest 21 komentarzy. Dodaj twoje

 1. 21st Listopad 2013 | black friday cyber monday deals napisał:
  In the event you haven't but voted within our poll, simply click right here. black friday cyber monday deals http://www.ohwistha.ca/blackfridaydeals/black-friday-cyber-monday-deals.html
 2. 23rd Listopad 2013 | gamma blue 11s napisał:
  this is a wonderful solution. i possess a binocular found in dark, beach sand, chesnut, and even chocolates light brown and so i absolutely adore these people! i actually work toward having a pair found in off white quickly in the event that our sizing enters the picture! i actually in no way experience a size seven in any type of dreary gamma blue 11s!!!!!! hahahaha on the other hand would most likely definitleyy reccomend such; youll enjoy themm!
 3. 25th Listopad 2013 | moncler jacka napisał:
  I bought as suggested and moncler jacka http://fawkner.se/just/storlekar/moncler.asp/ are ideal.
 4. 25th Listopad 2013 | moncler napisał:
  Not merely are moncler http://feldenkrais2008.com/bilder/Dunjackor/moncler.asp/ style, but they are also one of the most relaxed things . now I'm a transform preaching to my close friends and family!!!
 5. 25th Listopad 2013 | Moncler Västar Män napisał:
  I used to be fortunate sufficient to become in a position invest in these Moncler Västar Män http://s295pp1-test.loopia.se/ssi/sweden/moncler.asp/, They're a treasure in my wardrobe. Quite definitely exceptional!
 6. 25th Listopad 2013 | moncler kläder napisał:
  I just received these these days and appreciate, adore, enjoy them! I've been looking for mongolian sheep moncler kläder http://anatomicjanritzer.se/images/Dunjackor/moncler.asp/,glad I chose these. Can not wait to dress in them again! I'm hooked!
 7. 25th Listopad 2013 | louboutin homme napisał:
  this louboutin homme http://www.asdroue-drouette.fr/fichiers/aide/louboutin/christian-louboutin.asp?id=17/ is cute, and they're particularly fashion, so thats what I used to be wanting these boots to truly feel like.
 8. 25th Listopad 2013 | outlet moncler napisał:
  I Received These To be a Gift For My good friend . Superior Thing . Fantastic outlet moncler http://ufficiopromozioni.it/images/piumini/moncler.asp?id=17/ To state The Least...
 9. 25th Listopad 2013 | billige ugg napisał:
  billige ugg http://lehnsbjerg.dk/ugg.asp?id=11/ is our design.
 10. 25th Listopad 2013 | moncler napisał:
  These are very well produced and very comfortable. I attempted moncler http://www.tourismlife.com/images/giubbotto/moncler.asp?id=19/ on plus they appear good!No regrets using this obtain!
 11. 26th Listopad 2013 | ugg bamsestøvler napisał:
  I just received these today and love, like, adore them! I have been trying to find mongolian sheep ugg bamsestøvler http://selectfoto.dk/ugg.asp?id=1/,glad I selected these. Won't be able to wait to don them again! I am hooked!
 12. 26th Listopad 2013 | ugg stövlar napisał:
  For use on weekends mainly. Tremendous awesome and i appreciate the ugg stövlar http://liskedesign.com/images/meny/footway/ugg.asp?id=15/.
 13. 26th Listopad 2013 | moncler bambino napisał:
  Just acquired these and i am in Adore! It really is sooooo delicate!! I purchased the moncler bambino http://ceruffi.it/custom/giacconi/moncler.asp?id=18/. lol
 14. 26th Listopad 2013 | veste moncler napisał:
  These veste moncler http://pra.ajvq.fr/images/soldes/moncler.asp/ are remarkable. I use the cleaning soultions to stop stains.
 15. 26th Listopad 2013 | ugg støvler udsalg napisał:
  I assumed that ugg støvler udsalg http://camillagregersen.dk/ugg.asp?id=1/ were way too tight initially, but kept me quite pleasant on the camping journey in Yosemite. I would like they have been easier to clear, simply because they had been great for the vacation.
 16. 26th Listopad 2013 | solde moncler napisał:
  I had been privileged ample to get able buy these solde moncler http://www.saharasurfmorocco.com/as090205/doudounes/moncler.asp?id=12/, These are typically a treasure in my wardrobe. Extremely surely distinctive!
 17. 26th Listopad 2013 | uggs rea sverige napisał:
  Not simply are uggs rea sverige http://janleijonhufvud.se/jan-filer/sverige/ugg.asp?id=13/ model, but they may also be by far the most relaxed issues . now I'm a change preaching to my mates and relatives!!!
 18. 27th Listopad 2013 | jordans for cheap napisał:
  You should take component in a contest for one of the finest blogs on the web. I will advise this site! jordans for cheap http://watchesioet.25862.n7.nabble.com/Affordable-Jordan-Footwear-which-offers-your-heart-a-a-lot-more-robust-exercise-jordan-basketball-shs-td2.html
 19. 27th Listopad 2013 | black friday sales north face napisał:
  Well you know what that is singing competitors why don you function model your personal youngsters and quit creating excuses and judging other folks based on appearance. black friday sales north face http://www.web-hosting-report.com/blackfriday/black-friday-sales-north-face.html
 20. 27th Listopad 2013 | uggs rea sverige napisał:
  Thus far I am taking pleasure in these uggs rea sverige. They are cute and therefore are ideal for a uggs rea sverige human being like me. I'll update you subsequent yr in case the curling does materialize. So, significantly, much like the boots a great deal!
 21. 27th Listopad 2013 | ugg napisał:
  this ugg is cute, and they are exceptionally vogue, so thats what I had been seeking these boots to experience like.

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować