Obligacje na 42 miliony złotych obciążą miasto – oświadczenie Klubu Radnych PiS

Obligacje na 42 miliony złotych obciążą miasto – oświadczenie Klubu Radnych PiS

Obligacje na 42 miliony złotych – oświadczenie Klubu Radnych PiS

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta rozpatrywano inicjatywę Prezydenta Miasta pana Edwarda Lasoka będącą w istocie ostatecznym odejściem od sloganów o oszczędzaniu i gospodarności, na rzecz faktycznego realizowania “strategii finansów miejskich” eks-prezydenta pana Grzegorza Osyry. Pana Prezydenta na tej zmienionej ścieżce “gospodarowania” pieniędzmi Mysłowicach podatników aż pięciu kolejnych kadencji samorządu przez najbliższy rok wspierać będą
następujący radni: Tomasz Szewczyk (Przewodniczący Komisji Finansów RM), Tomasz Wrona (Przewodniczący Klubu Radnych Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego oraz Przewodniczący Komisji Oświaty), Grzegorz Łukaszek (Przewodniczący Rady Miasta, MPS), Janusz Wszołek (Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej; MPS), Teresa Bialucha
(Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, MPS), Jerzy Biesiadecki (Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Miejskiej, MPS), Joanna Plewa (MPS), Antoni Zazakowny (Wiceprzewodniczący Rady Miasta, SLD-Wspólnie dla Mysłowic), Wiesław Tomanek (Przewodniczący Klubu Radnych SLD-Wspólnie dla Mysłowic oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej), Jolanta Charchuła (Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
PO), Krystyna Bal (Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, PO), Sebastian Roncoszek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, RAŚ), Leon Kubica (RAŚ).
W/w radni uchwalili zgodę na emisję obligacji komunalnych na 42 miliony złotych. Mysłowiczanie będą spłacali te obligacje co najmniej do 2026 roku. Nie jest jasne ile odsetek zapłacimy. Nie ujęto takich danych w projekcie uchwały.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił podczas sesji swoje oświadczenie:

Oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo !
Na wstępie parę uwag natury ogólniejszej. Nasz Klub w pracach Rady Miasta uczestniczy drugą kadencję podejmując różne działania na rzecz
dobra wspólnego naszej lokalnej społeczności, ale szczególną naszą troską było przeciwdziałanie różnym nadużyciom władzy i niegospodarności. W poprzedniej kadencji, byliśmy w konsekwentnej opozycji do założeń gospodarki finansowej ówczesnego Prezydenta, a kiedy po pewnym czasie grupa oponentów się powiększyła czuwaliśmy razem aby nie dopuścić do patologicznego poziomu długów uznawszy, że lekkomyślne zadłużanie miasta jest szkodliwe, nieuczciwe wobec naszych
następców, ale nade wszystko nie jest konieczne. Oszczędniejsze i efektywniejsze wydawanie pieniędzy podatników jest możliwe i każdy z ówczesnych oponentów, jeśli nie był zwyczajnym hipokrytą, miał co najmniej swoją własną wizję niezbędnych działań w tym zakresie, choć siłą rzeczy, z uwagi na barwy polityczne ówczesnych oponentów nie marzyły nam się działania identyczne. Przy tym, mieliśmy świadomość, że trzeba by się też było odwoływać do lekarstw gorzkich i kuracji
doraźnie bolesnych, nie pod publiczkę. W tej grupie oponentów byli wszyscy ówcześni radni Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego z obecnym panem Prezydentem na czele, byli wszyscy ówcześni radni Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele pozostałych orientacji politycznych. Byłże by to więc tylko jakiś złośliwy upór przy błahej sprawie, z prywatą w podtekście ?
Szanowni Państwo!
Porażka wyborcza Pana Osyry i miażdżące zwycięstwo pana Lasoka nie pozostawiają wątpliwości co do preferencji naszych wyborców doświadczających coraz dotkliwiej konsekwencji nierozważnego czy wręcz perfidnego zadłużania zarówno państwa, jak i miasta. Na początku obecnej kadencji wydawało nam się, że współpraca z nowym Prezydentem nie tylko będzie możliwa, ale powinna być owocna. Współpraca oparta o wyraźny podział praw i obowiązków, ze świadomością, że naprawianie
zabagnionych finansów po panu Osyrze nie będzie ani łatwe, ani przyjemne, a w niektórych środowiskach wywoła niechęć, a nawet wrogość.
Tymczasem wygląda na to, że po upływie 3/4 obecnej kadencji Rady pan Prezydent uznał, że pora skończyć z pozorowaniem oszczędzenia, że bez zadłużania miasta do poziomu postulowanego przez pana Osyrę się nie obejdzie. A na to nie było i nie będzie naszej zgody bo to już nie byłaby wspólna i solidarna praca na rzecz dobra wspólnego, tylko współudział w zamachu na cudze dobra. Spróbujmy się zastanowić dlaczego spora grupa radnych, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości,
zadłużania służącego w istocie głównie prywacie nie aprobuje. Otóż na gruncie ustawy o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, któremu służy wyłączne prawo m.in. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, emitowania papierów wartościowych, ale w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy. I co niemniej istotne, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały, również o
zmianie uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (art. 233 ufp). Rada może w zasadzie tylko projektowe inicjatywy Prezydenta przyjąć bądź odrzucić. Tzn. nie może mu narzucić preferowanego przez siebie rozwiązania. Radni mogą wprawdzie ciąć wydatki, które uznają za mniej istotne od innych, jednak może to być też niepopularne. Ale przecież to już ćwiczyliśmy, i to z dobrym skutkiem. W ramach przysługujących radzie uprawnień kontrolnych radni mogą też publicznie oceniać prawidłowość dokonań realizowanej przez Prezydenta gospodarki finansowej, a ostateczna ocena dokonań obu
organów samorządu raz na cztery lata leży w rękach wyborców. Zważywszy, że wybory są tylko raz na cztery lata i towarzyszy im nie przebierająca w środkach propaganda i manipulacja, to od mądrości i determinacji wyborców w docieraniu do prawdy zależy też czy owo zadłużanie, a w konsekwencji również zniewalanie, będzie się jedynie pogłębiało, bądź czy tą patologiczną tendencję uda się ostatecznie odwrócić.
Szanowni Państwo !
Trzeba wreszcie przejrzeć też konkretne kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w relacji do dynamiki długu. Kiedy pan prezydent Edward Lasok obejmował ster rządów miastem otrzymał w spadku dług rzędu 42 mln zł, choć poprzednik zabiegał o zgodę Rady na jego co najmniej podwojenie. Postulowane obecnie
zadłużanie poprzez emisję obligacji według wyliczeń z WPF-u zwiększy dług na koniec kadencji do 76,5 mln zł. Jednak wiarygodność tego ustalenia jest co najmniej wątpliwa jeśli zważyć, że jedynie niespełna 15 mln zł z emisji ma być przeznaczone na spłatę najdroższych kredytów, a reszta z odsetkami dług tylko powiększy.
Dług, który według druku Rb-Z na koniec III kwartału 2013 roku wynosił 75 774 410 zł w tym 3 357 596 zł zobowiązań wymagalnych. To już jest Panie Prezydencie o co najmniej 30 mln zł za dużo. Jeśli przy tym zważyć, że według tegoż druku wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań miasta z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec III kwartału 2013 roku wynosiła 148 245 504 zł, a jest wysoce prawdopodobne, iż na przestrzeni najbliższego roku zobowiązania te
staną wymagalne na skutek niewypłacalności MPWiK-u i szpitali – no to niebawem oficjalny dług przekroczy barierę 60% dochodów miasta. Tak czy
inaczej sumaryczne obciążenia mieszkańców spłatą wspomnianego zadłużenia dawno już przekroczyły wszelkie „bariery ostrożnościowe”, a miasto funkcjonuje posiłkując się swoistym finansowym talmudem.
Z druku Rb-28S wynika, że na koniec III kwartału 2013 roku MPWiK otrzymał jedynie 4 636 416 zł dopłat do taryf z planowanych 8 841 156
zł i nie bilansują one nawet całego podatku od nieruchomości, a szans, że mógłby jeszcze dostać więcej praktycznie nie ma. Przy tym projekt
budżetu na 2014 rok nie przewiduje już żadnych dopłat do taryf na następny rok taryfowy. Nie zaplanowano też na kolejny już rok żadnych wydatków na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem wód deszczowych. Najwyraźniej, wiedzą tylko w niebie, jakim cudem MPWiK wykupi w czerwcu przyszłego roku obligacje zerokuponowe z GPW za ok. 7 mln zł oraz będzie spłacał raty kapitałowe z odsetkami kredytu konsorcyjnego i pożyczki inwestycyjnej poręczone przez miasto. MPWiK nie jest zainteresowany nawet modernizacją i doraźnym uruchomieniem nieczynnej oczyszczalni na Dzióbka i oszczędnościami z tego tytułu rzędu 0,5 mln zł rocznie. Dalszym rozwijaniem tej idei, tym bardziej, nie jest zainteresowany. MPWiK, a Prezydent chyba jednak też, nie są nawet zainteresowani dochodzeniem od kopalń i Skarbu Państwa zwrotu nakładów na profilaktykę przed szkodami górniczymi, która kosztowało ponad 35 mln zł. W takim duchu można by wyliczać dalej kolejne absurdy, tylko po co? Prawdopodobnie już w połowie przyszłego roku na różne sposoby zostanie naruszona tzw. „trwałość projektu” pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach” i trzeba będzie zwrócić Brukseli ok. połowy z 15,5 mln euro dofinansowania ?!
Szanowni Państwo!
Rabunkowa gospodarka finansowa miasta jest realizowana konsekwentnie, a ostatnio już nawet bez kamuflażu. Jeśli tych planów nie pokrzyżujemy,
to naturalny monopol miejski, już lukratywny biznes, bo koszty wcześniejszych gierek spadną na poręczyciela, najdalej na początku 2016 wchłonie „kapitał prywatny”, a szpitale dużo wcześniej. M.in., żeby to umożliwić, posady stracili szefowie miejskich jednostek, którzy do racjonalnego gospodarowania, choć nie zawsze i nie wszędzie popularnego, podeszli efektywnie. A ZOMM lada dzień połknie REMONDIS. Nakreślono tu groźny czarny scenariusz. Tak, czarny ! Ale niewątpliwie są i tacy, co zacierają ręce i cierpliwie czekają na dogodny do ataku moment. Niestety, wierzyciele wyegzekwują, zwłaszcza z państwa i
samorządów, nie objętych prawem upadłościowym, wszystkie należności, prędzej czy później. Do grosza. Dlatego trzeba mieszkańców, a zwłaszcza radnych, mobilizować do obrony, bo zamierzony rabunek dokona się głównie naszym kosztem. A im wcześniej zaczniemy się bronić, tym mniej środków pochłonie odbudowa i spłata długów. Zrozumieli to już Węgrzy. Pora na nasze przebudzenie.
Sumując, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości mogą zaakceptować restrukturyzację zadłużenie, zwłaszcza przy niższym oprocentowaniu obligacji, ale powiększania zadłużenia dla pokrywania deficytu budżetowego będącego rezultatem niegospodarności nie poprzemy.

Piotr Oślizło Daniel Jacent Andrzej Sikora Zbigniew karaszewski

Opis autora

admin

Jest 49 komentarzy. Dodaj twoje

 1. 20th Listopad 2013 | north face cyber monday sale napisał:
  For me it is only a method of existence I do not consume, smoke, drink tea or espresso, or have intercourse before marriage. I've by no means drunk or smoked but I will go out to dance and stay up late after which push home at the finish in the night. north face cyber monday sale http://www.ohwistha.ca/blackfridaydeals/north-face-cyber-monday-sale.html
 2. 20th Listopad 2013 | does ugg australia have black friday sales napisał:
  Under no circumstances mentioned I am not trying, in actual fact I'd a occupation two months later but then my mom had a tragic incident and obtaining to look after her now. Additionally the truth I am 7months pregnant I suppose I get descriminated towards in a railroad task Lol. does ugg australia have black friday sales http://www.web-hosting-report.com/blackfriday/does-ugg-australia-have-black-friday-sales.html
 3. Wracaj: rQHZOhnX 20 listopada 2013

  rQHZOhnX

 4. 23rd Listopad 2013 | oreo 5s napisał:
  I purchased these particular in Chestnut,my best earliest combine.Especially niceThey flap affordable as well as stay right up how one lousy part around oreo 5sYou ought to be cautious using oreo 5s while it is raining they will spot.
 5. 23rd Listopad 2013 | jordan 11 greys napisał:
  Oh my goodness! an extraordinary write-up dude. Thank you But I am experiencing concern with ur rss . Do not know why Unable to subscribe to it. Is there anybody acquiring identical rss difficulty? Any person who knows kindly respond. Thnkx jordan 11 greys http://jordansyos.blogger.hu/2013/11/04/jordans-satisfy-your-desires
 6. 24th Listopad 2013 | jordans retro napisał:
  Oh my goodness! an fantastic post dude. Thank you Yet I am experiencing concern with ur rss . Don't know why Unable to subscribe to it. Is there everyone acquiring identical rss problem? Any individual who knows kindly respond. Thnkx jordans retro http://shoesjordancni.nation2.com/index.php?page=contacts
 7. 24th Listopad 2013 | gamma blue 11s napisał:
  Superb unconventional gamma blue 11s. Sooo great.
 8. 25th Listopad 2013 | moncler kläder napisał:
  omg search at these, I love moncler kläder http://lovangsgarden.se/images/Billiga/moncler.asp/ was my response once i seen them in the mall.3 days later on the ups guy left a box for me,once i came house and seen the box she advised me MERRY Christmas. I really like them.
 9. 25th Listopad 2013 | Moncler Västar Män napisał:
  i use these Moncler Västar Män http://cmyk.se/Scripts/Dunjackor/moncler.asp/ everywhere i check out get the job done and out at night cant obtain nearly anything any far more nice
 10. 25th Listopad 2013 | moncler doudoune napisał:
  I like my moncler doudoune http://refugelafemma.com/webmail/soldes/moncler.asp/, i put on them almost everywhere!
 11. 25th Listopad 2013 | Moncler Västar Män napisał:
  I really like my Moncler Västar Män http://athenvannerna.se/resor/sweden/moncler.asp/. they are really my first an individual, thier sooo adorable and trendy.
 12. 25th Listopad 2013 | moncler napisał:
  I educate elementary college so it truly is great to be able to wear my moncler http://gmt-maskinteknik.se/images/Kvinnor/moncler.asp/ all day and after that head out for recess responsibility instead of really need to alter shoes. They may be wonderful and supportive.
 13. 25th Listopad 2013 | thanksgiving deals napisał:
  omg Im so fed up with listening to about anything welfare is providing out!!! thanksgiving deals http://www.bouldercentury.com/thanksgiving-deals.html
 14. 25th Listopad 2013 | cheap jordans napisał:
  Your place is valueble for me. Thanks!
 15. 25th Listopad 2013 | cheap louis vuitton outlet napisał:
  I discovered your weblog web-site on google and check a couple of of your early posts. Continue to maintain up the pretty beneficial operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to reading even more from you later on! cheap louis vuitton outlet http://gujjar.org/blogs/post/4496
 16. 25th Listopad 2013 | UGG kvinder napisał:
  I had to place on the style exhibit at operate!!!Every person loves UGG kvinder http://login.lokalenergi.dk/modules/bianco/ugg.asp?id=11/!!! ! Seeking excellent! Just enjoy the climate forecast, they are so adorable!
 17. 25th Listopad 2013 | ugg napisał:
  These are generally astounding ugg http://anachronaeon.com/graphics/sverige/ugg.asp?id=7/, got them to be a birthday existing, they fit me good... in order to remember of sizing if buying on the net as different models fluctuate in sizing so look at on in store in advance of you buy on-line.
 18. 25th Listopad 2013 | louboutin soldes napisał:
  Even when louboutin soldes http://www.serenityofspirit.fr/images/louboutin/christian-louboutin.asp?id=9/ nevertheless nice (we're however inside the 80's!!!) - they are fantastic for hockey online games and stylin' while cheering to the property staff!!!
 19. 25th Listopad 2013 | moncler outlet napisał:
  I certainly appreciate these moncler outlet http://convegnonazionale.ugdcecpr.it/images/vendita/moncler.asp?id=5/!!Usually receive a compliment/comment.To not point out, so comfortable i could snooze in them! Remarkably advocate!!
 20. 25th Listopad 2013 | uggs kopior napisał:
  I like them! uggs kopior http://vasterastravklubb.se/aspnet_client/kopior/ugg.asp?id=10/ put on pretty well, are so extremely beutiful, and therefore are incredibly wonderful! I'm now buying another a single , Never go to the knock off brands..
 21. 25th Listopad 2013 | louis vuitton dk napisał:
  I use louis vuitton dk http://www.insidem.se/images/louisvuitton/Louis-Vuitton.asp?id=5/ to highschool, towards the mall, numerous terrific comments and simple to scrub.
 22. 25th Listopad 2013 | moncler piumino napisał:
  I like them! moncler piumino wear incredibly very well, are so very beutiful, and so are very good! I am now getting one more one particular , Will not go on the knock off brand names..
 23. 25th Listopad 2013 | ugg støvler 2013 napisał:
  These ugg støvler 2013 are amazing. I use the cleaning soultions to forestall stains.
 24. 25th Listopad 2013 | ugg napisał:
  ugg is our fashion.
 25. 26th Listopad 2013 | moncler jacka napisał:
  I accustomed to hold the moncler jacka http://24karatmedia.com/aspnet_client/dunjacka/moncler.asp/. I would advocate this.
 26. 26th Listopad 2013 | moncler homme napisał:
  I used to possess the moncler homme http://cdtennis64.fr/contents/veste/moncler.asp/. I'd advocate this.
 27. 26th Listopad 2013 | jordans outlet napisał:
  You can find some fascinating points in time in this article but I do not know if I see all of them center to heart. There is certainly some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Great article , thanks and we want even more! Added to FeedBurner too jordans outlet http://airjordansqqq.teenblog.com/post/205105/what_are_custom_tailored_shirts.html
 28. 26th Listopad 2013 | louis vuitton bags uk napisał:
  By Christine Kim and Joyce Lee SEOUL (Reuters) - North Korea intensified threats connected with an imminent conflict up against the United states of america as well as the South , warning foreigners to evacuate The philipines to avoid being dragged into "thermonuclear war".
 29. 26th Listopad 2013 | abercrombie cyber monday deals napisał:
  They know what to anticipate from him, exactly the same factor more than and over and over. abercrombie cyber monday deals http://www.scanorlando.com/abercrombie-cyber-monday-deals.html
 30. 26th Listopad 2013 | louis vuitton purse napisał:
  I'm quite often to blogging and i actually appreciate your content. The write-up has definitely peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new info. louis vuitton purse http://www.freewebsite-service.com/swisswatchesp/Blog.php?id=184698&snavn=The+Benefits+of+Owning+a+Replica+Louis+Vuitton+Handbag
 31. 27th Listopad 2013 | ビトン 財布 napisał:
  Obligacje na 42 miliony złotych obciążą miasto - oświadczenie Klubu Radnych PiS | Twoje lokalne źródło informacji...
 32. 27th Listopad 2013 | cheap air jordans napisał:
  I was pretty pleased to discover this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying just about every small bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post. cheap air jordans http://www.freewebsite-service.com/airjordansoei/Blog.php?id=147621&snavn=Discover+How+you+can+Defeat+the+Searing+Very+hot+Weather+in+Type
 33. 27th Listopad 2013 | jordans outlet napisał:
  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each and every time a comment is added I get four emails using the identical comment. Is there any way it is easy to get rid of me from that service? Thanks! jordans outlet http://www.jordanszdek.350.com/testpage-4.htm
 34. 27th Listopad 2013 | jordan 13 napisał:
  I'd need to check with you here. Which isn't some thing I ordinarily do! I delight in reading a post that may make folks feel. Also, thanks for permitting me to comment! jordan 13 http://airjordansoei.tblog.com/post/1970953699
 35. 27th Listopad 2013 | retro jordans napisał:
  Aw, this was a really nice post. In thought I would like to put in writing like this in addition - taking time and actual effort to create a highly great article?- but what can I say?- I procrastinate alot and by no means seem to obtain something carried out. retro jordans http://retrojordansrx.jigsy.com/entries/general/history-in-the-air-jordan-12
 36. 27th Listopad 2013 | cheap jordans shoes napisał:
  You will find definitely a whole lot of details like that to take into consideration. That's a terrific point to bring up. I offer you the thoughts above as general inspiration but clearly you will discover questions like the 1 you bring up exactly where one of the most essential thing will probably be working in honest superior faith. I don?t know if preferred practices have emerged about things like that, but I'm sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment's pleasure, for the rest of their lives. cheap jordans shoes http://ameblo.jp/airjordansoei/entry-11611490295.html
 37. 27th Listopad 2013 | jordans cheap napisał:
  An interesting discussion is worth comment. I believe which you will need to write a lot more on this topic, it could possibly not be a taboo topic but commonly people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers jordans cheap http://airjordansoei.1099792.n5.nabble.com/The-story-of-Nike-Shox-Footwear-Sale-td6.html
 38. 27th Listopad 2013 | アグ オーストラリア napisał:
  Obligacje na 42 miliony złotych obciążą miasto - oświadczenie Klubu Radnych PiS | Twoje lokalne źródło informacji...
 39. 27th Listopad 2013 | jordans for cheap napisał:
  Nice post. I find out some thing even more difficult on different blogs everyday. It's going to at all times be stimulating to read content from other writers and practice somewhat some thing from their store. I'd prefer to use some using the content on my weblog no matter whether you don't mind. Natually I'll give you a link on your internet weblog. Thanks for sharing. jordans for cheap http://www.anacondabroadcast.com.ar/blog/view/1323/choose-the-top-supplier-of-contract-beds-and-contract-hotel-mattresses
 40. 27th Listopad 2013 | jordans shoes napisał:
  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any way you'll be able to eliminate me from that service? Thanks! jordans shoes http://retrojordansrx.tblog.com/post/1970967946
 41. 27th Listopad 2013 | moncler outlet napisał:
  i have on these moncler outlet http://acipadova.it/images/costo/moncler.asp/ just about everywhere i go to do the job and out at night cant find nearly anything any far more nice
 42. 27th Listopad 2013 | moncler outlet napisał:
  I love to make use of these moncler outlet http://joussellin.name/webmail/certilogo/moncler.asp/.Best item Everest. I will retain on shopping for.
 43. 27th Listopad 2013 | moncler abbigliamento napisał:
  above all incredibly pleased with the moncler abbigliamento http://larocateam.it/images/giacconi/moncler.asp/
 44. 27th Listopad 2013 | doudoune moncler napisał:
  I liked them so properly I ordered the just one, I am unable to don them without the need of acquiring a lot of compliments. And, they're probably the most awesome doudoune moncler http://www.hbbc.fr/logs/moncler/moncler.asp/ I've at any time owned.
 45. 27th Listopad 2013 | Moncler Västar Män napisał:
  I really like my Moncler Västar Män http://restaurangbergamott.se/images/sweden/moncler.asp/! These are extremely great and sometimes make me overheat... Which is not a horrible thing. These are certainly adorable and i have had a lot of excellent responses on them I could not depend with my fingers and toes!
 46. 27th Listopad 2013 | moncler napisał:
  Looooovvvvveeee this moncler http://fincasuenolatino.com/images/vendita/moncler.asp/ soooooo darn a lot!!!! I want far more...
 47. 27th Listopad 2013 | veste moncler napisał:
  I use veste moncler http://sovavid.fr/stats/veste/moncler.asp/ just about each day dwelling ,I received them and acquire heaps of compliments.I saw them though going to keep but could uncover them there so fairly joyful I discovered them on your own web site.
 48. 27th Listopad 2013 | moncler uomo napisał:
  These, alongside with all other moncler uomo http://ot-oiltechnology.com/images/abbigliamento/moncler.asp/ We have, are wonderful! They suit terrific,I love them, and would propose them to anybody. A different good thing about this design is that you can dress in them other ways.
 49. 27th Listopad 2013 | Ugg skor outlet napisał:
  They are most likely my fave Ugg skor outlet http://rydqvists.se/images/sweden/ugg.asp/ we have Ever owned!I get a lot of compliments on them, even from strangers, and they are so trendy!! these are a necessity :)

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować