Bezsilna wściekłość

Bezsilna wściekłość

Wybuch radnego Wójtowicza na ostatniej Sesji Rady Miasta mnie nie dziwi. Z obfitości serca mówią usta. Kiedy trzeba by się było odwołać do rzetelnych i merytorycznych odpowiedzi, a prawdy nie da się już ukryć, wyłazi też proza charakteru. Zresztą nie tylko u niego …
Skoro pan Premier Donald Tusk odniósł się z rezerwą do pomysłu pana Ministra Radosława Sikorskiego, aby zaradzić problemom finansowym Ukrainy poprzez konfiskatę mienia ukraińskich oligarchów to widocznie socjalizm już znacząco się wycwanił. Bo gdyby można było ukraińskim oligarchom „zagrabić zagrabiennoje to dlaczego nie polskim, którzy za pośrednictwem spółek nomenklaturowych i tak zwanej prywatyzacji, rozkradli majątek państwowy?” – pyta red. Stanisław Michalkiewicz na antenie Radia Maryja.
No niby kto pyta, nie błądzi, ale … Natrętów nie lubią … Czy tylko na lewicy ? Zobaczymy, bo postanowiłem zaryzykować, „aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” …
Najpierw chciałem zapytać pana Wojewodę, dlaczego Jego nadzór prawny nie zwrócił uwagi, iż Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/289/11 z dnia 29 września 2011 roku oraz Nr XXXIII/617/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przywołują niewłaściwą podstawę prawną, tj. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g. ustawy o samorządzie gminnym. Bowiem przepis ten stanowi, iż „do wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta”, a uchwały te żadnych zasad nie określają. Natomiast zgoda na zbycie udziałów w całości jest tożsama z wystąpieniem ze spółki, więc należało odwołać się do przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f. Paradoksalnie żadnych zasad zbywania udziałów i akcji nie określa też Uchwała Nr XXI/359/11 Rady Miasta Mysłowice z 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Mysłowice. Żeby nie być gołosłownym zacytuję § 4 ust. 1 i 2 tej uchwały: „Zbycia udziałów w spółkach dokonuje Prezydent Miasta, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice. Zbycie udziałów w spółce następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio” czyli „decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa”. Więc nie powinna uchybiać także wspomnianemu przepisowi z ustawy o samorządzie gminnym. Tymczasem Prezydent Miasta dokonuje zbycia udziałów w drugim przetargu przeprowadzonym w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta:
nr 239/13 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia 100% udziałów Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
nr 368/13 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie powołania oraz określenia organizacji i trybu pracy zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia 100% udziałów Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Jeśli zatem wymienione zarządzenia precyzują m.in. zasady zbywania udziałów, to czy aby nie miało miejsce wkroczenie w wyłączną kompetencję Rady Miasta ? Czy skoro zgoda na zbycie udzielana jest „każdorazowo”, a każdy z dwóch przetargów prowadzony był w oparciu o inne zasady, to czy zgoda na drugi przetarg nie powinna być powtórzona, a zasady w uchwale jednoznacznie określone ?
Czy zarządzenia Prezydenta Miasta wkraczające w wyłączne kompetencje Rady Miasta, a więc sprzeczne z prawem nie powinny być unieważnione ? Czy jest dopuszczalne aby w Zarządzeniu nr 368/13 zapisano, iż „Członkowie Zespołu oraz Obserwatorzy zaproszeni przez Przewodniczącego są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji Członka Zespołu lub uczestniczeniem w posiedzeniu. Osoby uczestniczące w pracach Zespołu podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności przebiegu procesu negocjacji” gdy § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 3 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa Postulują zachowanie przejrzystości dokonywanych czynności i weryfikację wiarygodności i możliwości finansowej podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie.
Czy wadliwe uchwały Rady Miasta i zarządzenia Prezydenta Miasta nie powinny być co najmniej poprawione, a szkody naprawione ?

Zamierzam też pytać dalej … Przejrzyście …

Piotr Oślizło

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować