Wystraszyli się pytań o Szpital nr 1

Wystraszyli się pytań o Szpital nr 1

Przedstawiamy pytania których wystraszył się Lasok. Zostały one przesłane do prezydenta ponieważ, ani on ani żaden z jego zastępców nie uczestniczył w posiedzeniu komisji doraźnej do spraw wyjaśnienia sprzedaży Szpitala nr 1. Zastępca prezydenta Grzegorz Brzoska przybył na posiedzenie, podpisał się na liście i wyszedł. Członkowie zespołu, który negocjował sprzedaż szpitala również nie przybyli choć byli zapraszani . Jedyny radny, który w nim działał – Dariusz Wójtowicz (SLD, NIE, WdM) wspólnie z faktycznymi koalicjantami Januszem Wszołkiem oraz Teresą Bialuchą (obydwoje z klubu Lasoka) złożyli wniosek by zlikwidować komisję, która ma wyjaśnić sprawę skandalicznej sprzedaży za cenę kawalerki szpitala wraz z kontraktem na 7 milionów złotych rocznie.
Wniosek o likwidację komisji doraźnej będzie rozpatrywany na sesji Rady Miasta 27 marca 2014 (czwartek).
Uchwałę tej treści wniósł pod obrady Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek (klub Lasoka).

Pytania do Wojewody i Prezydenta Miasta zadane przez przewodniczącego komisji doraźnej Piotra Oślizło:

1. Dlaczego Prezydent informował Premiera Donalda Tuska, a potem również w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej miasta pozostałych zainteresowanych, że przedmiotem sprzedaży były jedynie udziały miasta w MCZ sp. z o.o., a nie Szpital ? Czy Prezydent nie miał wiedzy, że Szpital to instytucja zajmująca się stacjonarnym leczeniem chorych, a w jej skład wchodzi personel, wyposażenie, zawarte kontrakty stosownie do regulacji z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ?

2. Dlaczego nadzory prawne obu instytucji nie zwróciły uwagi, iż Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/289/11 z dnia 29 września 2011 roku oraz Nr XXXIII/617/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przywołują niewłaściwą podstawę prawną, tj. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g. ustawy o samorządzie gminnym. Bowiem przepis ten stanowi, iż „do wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta”, a uchwały te żadnych zasad nie określają?

3. Ponieważ zgoda na zbycie udziałów w całości jest tożsama z wystąpieniem ze spółki, czy nie należało odwołać się do przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f. ?

4. Żadnych zasad zbywania udziałów i akcji, a w szczególności preferencji, nie określa też Uchwała Nr XXI/359/11 Rady Miasta Mysłowice z 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Mysłowice. Przepisy § 4 ust. 1 i 2 tej uchwały mają brzmienie: „Zbycia udziałów w spółkach dokonuje Prezydent Miasta, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice. Zbycie udziałów w spółce następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio” czyli „decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa”. Jeśli więc Prezydent wybiera spośród zasad określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw każdorazowo te, które osobiście uzna za właściwe w danym przypadku i momencie to nie uchybia przepisowi art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g. ustawy o samorządzie gminnym ?

5. Dlaczego w oparciu o jedną i tą samą zgodę na zbycie Prezydent najpierw próbuje zbyć udziały w przetargu bez określania jakichkolwiek zasad zbywania, a kiedy przetarg zakończył się niepowodzeniem, wznawia procedurę zbycia w oparciu o zasady, które sam ustalił w formie zarządzeń:
nr 239/13 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia 100% udziałów Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
nr 368/13 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie powołania oraz określenia organizacji i trybu pracy zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia 100% udziałów Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ale tym razem już nie wnosi o kolejną zgodę na zbycie ?

7. Jeśli wymienione zarządzenia precyzują m.in. zasady zbywania udziałów, to czy nie miało miejsce wkroczenie w wyłączną kompetencję Rady Miasta ?

8. Jeśli zarządzenia Prezydenta Miasta wkroczyły w wyłączne kompetencje Rady Miasta, czyli są sprzeczne z prawem, to czy nie powinny być unieważnione ?

9. Czy jest dopuszczalne, aby w Zarządzeniu nr 368/13 zapisano, iż „Członkowie Zespołu oraz Obserwatorzy zaproszeni przez Przewodniczącego są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji Członka Zespołu lub uczestniczeniem w posiedzeniu. Osoby uczestniczące w pracach Zespołu podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności przebiegu procesu negocjacji” gdy § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 3 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa nakazuje zachowanie przejrzystości dokonywanych czynności i weryfikację wiarygodności i możliwości finansowej podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie ? Czy zachowanie tajemnicy nie miało na celu ukrycie przed opinią publiczną wątpliwej wiarygodności i możliwości finansowej podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie ?

10. Czy wadliwe uchwały Rady Miasta i zarządzenia Prezydenta Miasta nie powinny być co najmniej poprawione, a szkody naprawione ?

11. Czy Prezydent nie miał wiedzy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach musiał zostać zarejestrowany w rejestrze Wojewody Śląskiego jako jednostka organizacyjna MCZ Sp. z o.o. zwłaszcza, że 15 czerwca 2011 roku występując jako Zgromadzenie Wspólników, powołał pana Kajetana Gorniga na stanowisko dyrektora tej instytucji ? Kajetana Gorniga, którego równolegle Rada Nadzorcza powołała na Prezesa MCZ Sp. z o.o. Nadto czy Prezydent nie wyraził zgody na zajmowanie się przez pana Gorniga interesami konkurencyjnymi wobec interesu Spółki oraz uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych wobec Spółki, z zastrzeżeniem, że zgoda obejmuje stan na dzień podjęcia uchwały ?

12. Czy pan Kajetan Gornig został zobowiązany do przekazania na ręce Prezydenta informacji o prowadzonych na dzień podjęcia uchwały o powołaniu interesów konkurencyjnych wobec Spółki oraz uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych wobec Spółki w zawitym terminie pod rygorem wygaśnięcia zgody ? Jak się wywiązał pan Gornig z tego zobowiązania i z jakimi konsekwencjami dla ważności wspomnianej zgody na przestrzeni piastowania w/w funkcji z mandatu Miasta ?

13. Czy Prezydent wiedział, że sprzedaż szpitala bez budynku jest korzystna dla Konsorcjum, bowiem zabytkowy, będący w złym stanie budynek wymaga ciągłych remontów ? Czy nie obciąży to prędzej czy później Miasta jako właściciela ? Czy Miasto Mysłowice nie będzie zmuszone pokrywać nawet kosztów utrzymania w należytym stanie budynku, w którym działać będzie prywatna spółka, a to pod presją zaniechania działalności leczniczej gdy koszty jej prowadzenia przewyższą możliwości finansowe tego podmiotu wynikające z wątpliwej opłacalności świadczonych usług, co nagminnie bywa pochodną wadliwej polityki państwa w tej materii ? Czy Pan Prezydent może wyliczyć ile milionów zainwestowało Miasto w nieruchomość i sam budynek szpitala na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ?

14. Czy Prezydent naprawdę wierzy, że Konsorcjum, składające się z trzech osób fizycznych – pracowników szpitala oraz spółki z o.o., prowadzącej poradnię w Katowicach, jest w stanie zapłacić 7 mln zł za bankrutujący szpital, w tym spłacić jego długi i inwestować w „rozwój” coraz większych strat na działalności wymuszanych przez niewydolny system państwowej rzekomo bezpłatnej, a ostatecznie funkcjonującej i tak na koszt podatników służby zdrowia ?

15. Czy Prezydent nie wiedział, że 3,5 mln zł deklarowanych inwestycji nie będą środkami inwestorów, bo mają pochodzić z funduszy norweskich, a przy tym Miasto poręczyło pokrycie udziału własnego, co było warunkiem rozpatrywania wniosku?

16. Czy Prezydent wiedział, że jedyna spółka w składzie Konsorcjum to OLK-MED sp. z o.o., której pan Kajetan Gornig, obecny prezes MCZ, był prezesem i udziałowcem do 2012 roku, a teraz jest prokurentem-członkiem zarządu, jest radnym PO w Gliwicach i członkiem Rady Regionu PO, podobnie jak pani Jolanta Charchuła – radna PO w Mysłowicach i przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia RM – jest też udziałowcem i prokurentem-członkiem zarządu spółki OLK-MED, czego zresztą nie ujawniła w swoich oświadczeniach majątkowych ?

17. Jak Prezydent ocenia sytuację, w której Zarząd Spółki przez niemal 3 lata swojej działalności nie potrafił wyprowadzić Spółki z zadłużenia pomimo istotnego wsparcia finansowego Miasta, a teraz ma jakiś pomysł na zmianę tego stanu rzeczy, choć w MCZ nic się nie zmienia (ten sam Zarząd, personel, wyposażenie, kontrakt z NFZ) oprócz właściciela? Jakie bariery po stronie Miasta jako właściciela uniemożliwiły Zarządowi przeprowadzenie swoich uzdrowieńczych pomysłów kiedy m.in. za miejskie pieniądze kierował spółką miejską?

18. Jak Prezydent Miasta ocenia zakup szpitala miejskiego przez radnych?

19. Jak Prezydent ocenia system finansowania służby zdrowia, prowadzący do popadania kolejnych szpitali w problemy finansowe ? Powoduje to, że właściciele takich szpitali, najczęściej gminy, rozwiązanie widzą w ich sprzedaży, znajdując się wtedy w sytuacji między młotem a kowadłem. Stan finansowy sprzedawanych szpitali każe wyprzedawać je jak masę upadłościową, co powoduje oskarżanie tychże władz o wyprzedaż majątku gminy za bezcen. Z kolei żądanie wysokiej ceny za bankruta z kilkumilionowym długiem zniechęca poważnych inwestorów i powoduje pojawienie się niepoważnych oferentów, składających nierealistyczne zobowiązania, które w konsekwencji problemy finansowe tylko pogłębią, w tym miasta również? Czy Prezydent Miasta ma pomysł na wyjście z tej sytuacji, inny niż cenzura ?

Komisja dała Edwardowi Lasokowi czas na odpowiedź do sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 27.03.2014r.
Czy odpowiedź Lasoka to wniosek o likwidację komisji, która miała wyjaśnić aferę?

Daniel Jacent

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować