Dlaczego Lasok nie powinien otrzymać absolutorium

Dlaczego Lasok nie powinien otrzymać absolutorium

Publikujemy oświadczenie radnych Piotra Oślizło oraz Daniela Jacenta i Zbigniewa Karaszewskiego wygłoszone przed podjeciem uchwały o udzieleniu absolutorium prezydentowi Edwardowi Lasokowi. Absolutorium jest oceną pracy prezydenta zarówno pod względem finansowym jaki i politycznym za 2013 rok.

Mysłowice, 26 czerwca 2014 roku

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo!

Wypowiadam się w imieniu własnym oraz radnych Daniela Jacenta i Zbigniewa Karaszewskiego. Jednak muszę podkreślić, że założenia tego wystąpienia prezentowałem na wczorajszym posiedzeniu Komitetu Powiatowego PiS w Mysłowicach i nie spotkały się one ze sprzeciwem obecnych.
Będę głosował przeciw udzieleniu absolutorium Panu Prezydentowi podnosząc argumentację prezentowaną już na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Najistotniejsze wątki przypomnę jeszcze w skrócie.
1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po dokonanych w ciągu roku zmianach, przewidywał realizację dochodów w kwocie 278.778.649,00 zł. Ale nie wykonano dochodów ogółem na kwotę 11 298 137 zł. a dochodów własnych na kwotę 8 741 681 zł. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów ogółem i własnych rażąco odbiega od zaplanowanych co jest wynikiem błędnych założeń przy planowaniu budżetu, zamierzonych przekłamań w celu wprowadzenia organów nadzoru i opinii publicznej w błąd oraz zaniedbań związanych z nienależytym wypełnianiem obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad realizacją dochodów własnych, a ponadto rodzi domniemanie naruszania dyscypliny finansów publicznych w świetle art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przy tym Prezydent i większość radnych nie dopuszczała do wystosowania przez właściwe organy miasta zawiadomienia o ujawnianych naruszeniach dyscypliny do Rzecznika Dyscypliny. Zaskakuje negatywnie również niezrozumiała bierność w tej materii organu sprawującego nadzór nad Miastem, który jedynie sygnalizuje co roku w stosownych uchwałach Składów Orzekających RIO w Katowicach „wysoką kwotę należności wymagalnych”, ale zawiadomienia do Rzecznika nie kieruje. W opiniowanym roku należności te w wysokości 51 429 822 stanowią już niemal 20% wykonanych dochodów miasta.
2. O ponad 5 mln zł. Zmniejszyły się tż dochody z podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem poprzednim.
Więc informowanie przez Komisję Rewizyjną iż wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych nie odbiega od zaplanowanych co jest wynikiem dobrych założeń przy planowaniu budżetu stanowi manipulację zmierzającą do wprowadzenia mieszkańców w błąd i uśpienia czujności w obliczu rażącej niegospodarności. M. in. dobitnie ilustruje ją fakt że na naprawy będących w katastrofalnym stanie dróg lokalnych wydano mniej z budżetu niż 1/3 niezrealizowanych dochodów, za to rozrzutnie wydawano środki z budżetu na wątpliwe cele zaniedbując infrastrukturę.

3. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 285.679.169,00 zł. W wyniku niezrealizowania planu dochodów ograniczono wydatki i zakres usług publicznych najdotkliwiej odczuwanych w sferze miejskiej infrastruktury technicznej co spowodowało niezadowolenie mieszkańców.

4. Podjęte w roku budżetowym przez Prezydenta Miasta Mysłowice działania ograniczające wydatki budżetu (niestety głównie w obszarze będącej w złym stanie technicznym infrastruktury: dróg, zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej i komunalnych budynków mieszkalnych – kosztem rosnącej dekapitalizacji tego mienia) oraz sposób kształtowania się dochodów bieżących miało wpływ na uzyskaną na koniec roku budżetowego nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.553.224,44 zł.

Ale to nieprawda, że umożliwiło to przeznaczenie nadwyżki operacyjnej bezpośrednio na inwestycje samorządowe,
Bowiem „wypracowana nadwyżka” w kwocie 8 553 224 zł powstała kosztem niewykonania planu wydatków o 11 298 137 zł też przecież uznanych co najmniej przez Prezydenta i wpierającą go koalicję radnych za celowe i konieczne. Wynika stąd, że z „nadwyżki” „bezpośrednio na inwestycje samorządowe” nie wydano nawet złotówki. Na inwestycje nie wydano nawet połowy dochodów majątkowych, przez co majątek Miasta ustawicznie się kurczy. Zaś skala niewykonania planu wydatków byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie posiłkowano się instytucją deficytu (blisko 6 mln zł) pokrywanego przychodami powiększającymi i tak alarmująco wysokie zadłużenie miasta. Spłata obecnego zadłużenia do 2026 roku pochłonie 34 486 700 zł (odsetki i dyskonto na obsługę zadłużenia). W roku 2013 spłata odsetek od długu pochłonęła 3 332 481 zł, a dokonana restrukturyzacja zadłużenia pozwoliła zmniejszyć kwotę odsetek za 2013 rok, ale znacząco zwiększyła kwotę łączną. Ocenić to trzeba jako skrajną niegospodarność i zamach na cudze dobra, bo uszczuplający dochody budżetowe przyszłych gospodarzy miasta. Bo są to środki bez pożytku dla miasta stracone jako haracz dla instytucji kredytujących nasz brak rozumnej gospodarności. Nie powstaną za to nowe drogi, wodociągi czy inne obiekty infrastruktury komunalnej, a opłaty za korzystanie z istniejącej, nierzadko będącej w złym i zawodnym stanie technicznym, będą najdroższe w regionie odstraszając potencjalnych inwestorów stanowiąc istotną barierę rozwoju gospodarczego.

6. Wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano w wysokości
20.854.282,00 zł a wykonano w kwocie 20.430.847,92 zł, z czego na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 8.763.336,00 zł a wydatkowano nieco mniej. Wykonane wydatki inwestycyjne to tylko 3,2% dochodów budżetu. Ale skoro budżet zamknął się deficytem w kwocie 5 855 338 zł pokrywanym przychodami czyli pogłębiającym się długiem publicznym to na inwestycje nie wydano nawet całych dochodów majątkowych wynoszących 6 022 285 zł, a z tego JEDYNIE 2,7 mln zł. Tym sposobem majątek miasta w dalszym ciągu dramatycznie się kurczy. Mimo nakładanych na mieszkańców coraz dotkliwszych ciężarów.

Pragnę też podkreślić, że finansowanie przejściowego deficytu budżetu kredytem krótkoterminowym w łącznej kwocie 20.000.000 zł, kosztowało podatników blisko ½ mln zł jako ekstra haracz dla dwóch banków.
Sprawozdanie nie zawiera pełnej rzetelnej informacji o faktycznym stanie zobowiązań Miasta. Nie ujawniono w nim zobowiązania wymagalnego z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt I ACa 314/13 mocą którego od Gminy Mysłowice zasądzono na rzecz wykonawcy boisk Krzysztofa Wojtasa kwotę 781 691,87 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2011 r. oraz kwotę 46 285 zł tytułem kosztów procesu i kwotę 44 485 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Prezydent Miasta do końca roku 2013 nie wystąpił z inicjatywą stosownych zmian w budżecie miasta umożliwiających zapłatę tych zobowiązań, co prowadziło do naliczania dalszych odsetek. W świetle art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych działania Prezydenta przed wszczęciem postępowania sądowego, w trakcie jego trwania, a zwłaszcza po ogłoszeniu i uprawomocnieniu się wyroku naruszały dyscyplinę finansów publicznych. Nadto działania radnych proprezydenckiej koalicji uniemożliwiły wystąpienie tak Rady Miasta, jak i Komisji Rewizyjnej ze stosownym zawiadomieniem do Rzecznika Dyscypliny mimo wielokrotnie ponawianych wniosków w tej materii. W związku z powyższym dochodziło również do poświadczania nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne oraz do przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązków i działań na szkodę interesu publicznego.
Do naruszania dyscypliny finansów publicznych, i to wskazywanego w corocznych uchwałach Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach opiniujących coroczne sprawozdania z wykonania budżetu dochodzi w związku z nieregulowaniem zobowiązań wymagalnych przez MZGK. W Uchwale Nr 4100/V/68/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podniesiono co następuje:
„Skład Orzekający zwraca uwagę na występowanie zobowiązań wymagalnych w kwocie 3 324 785,38 zł i przypomina, że nieterminowe regulowanie zobowiązań jest naruszeniem jednej z podstawowych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i może powodować poniesienie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby, które do tej sytuacji dopuściły”
Zważyć też trzeba, iż niemal identyczne uwagi zawierały odpowiednie uchwały z opiniami dotyczącymi wykonania budżetów lat 2012, 2011 i 2010, a przy tym wskazanie zawarte w uchwale sprzed roku o treści:
„Wskazuje się, że należy podjąć działania mające na celu eliminowanie występowania zobowiązań wymagalnych w kolejnych latach”
nie skłoniło osób odpowiedzialnych za uporczywe naruszanie prawa do zaniechania naruszeń. Osób, które przez niedopełnianie obowiązków działały na szkodę interesu publicznego.
Wobec bierności organów miasta, a nawet organu nadzoru, bo RIO jak dotąd nie złożyło zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny i wydaje opinie pozytywne o budżetach wykonanych z rażącym naruszaniem zasad określonych w art. 44 ustawy o finansach publicznych, omijających rygory ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych co sprawia, że przepis art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym służy wprowadzaniu w błąd opinii publicznej bo wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogą trwonić dorobek swoich wyborców zupełnie bezkarnie – zasadnym staje się wniosek o zawiadomieniu również prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw.
Powyższe daje podstawę do wyrażenia negatywnej opinii o realizacji budżetu Miasta Mysłowice za 2013 rok z uwagi na relatywizowanie zasad celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Radny Piotr Oślizło

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować