Deklaracja – Kopalnia Brzezinka

Deklaracja – Kopalnia Brzezinka

W ślad za sprzeciwami Rad Osiedli w Brzęczkowicach, Brzezince i w Kosztowach sprzeciw wobec zamierzonego wydobywania węgla z pokładu 510 o miąższości ok. 9-14 m złoża „Brzezinka III” uchwaliła na sesji czerwcowej również Rada Miasta. Niestety uchwała ta jeszcze niczego nie przesądza. Żeby skutecznie zablokować udzielenie firmie „Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A.” koncesji na wydobycie trzeba będzie stoczyć długą i trudną batalię. Poniżej spróbuję naszkicować najistotniejsze problemy.
Budowa nowej kopalni jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu krajowym. Według art. 7 pgg. podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, gdy nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w mpzt, a gdy go brak, to określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Inicjatywa w celu ujęcia takich zamierzeń w w/w dokumentach winna wyjść z administracji rządowej zaś koszty sporządzenia stosownych uzupełnień obciążają Skarb Państwa. Niby wiadomo, że cały teren miasta jest jednym wielkim terenem górniczym, gdzie obok obszarów górniczych czynnych kopalń występują między innymi strategiczne złoże Brzezinka oraz złoża satelickie czynnych kopalń. Ale administracja rządowa faktycznie do tej pory nie była zainteresowana uzupełnianiem tak studium uwarunkowań jak i miejscowych planów zagospodarowania terenów, poza obszarami górniczymi, uregulowaniami, które inwestorom dawałyby prawo do zwrotu nakładów na zabezpieczanie nowo budowanych obiektów przed wpływami możliwych deformacji górotworu w następstwie prowadzonych w bliżej nie określonej przyszłości robót górniczych. Co prawda przezorniejsi i tak nowe obiekty na własny koszt zabezpieczali, ale większość tego nie robiła dając wiarę oświadczeniom OUG, że na danej działce nie występują obecnie i nie powstaną w przyszłości ciągłe deformacje. A nawet jeśli sygnalizowana bywała możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, to i tak jakakolwiek profilaktyka była rzekomo niepotrzebna, i to nawet w ocenie biegłych i sądów. Dlatego powstawały liczne kosztowne obiekty nieprzystosowane do przenoszenia obciążeń od deformującej się powierzchni terenu. Ewentualne podjęcie eksploatacji pod takimi obiektami uniemożliwiłoby ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, bo uchylono się od ustawowego wymogu wykonania zapobiegawczej profilaktyki. Tym samym ewentualne wydanie decyzji zezwalającej na ruch kopalni pod takimi obiektami, rażąco naruszałby przepisy ustawy pgg i legitymowałoby właścicieli nieruchomości do wystąpienia ze skutecznym sprzeciwem.
Zważywszy, że firma „Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A.” zainwestowała już parę milionów w „rozpoznanie” złoża już od dawna rozpoznanego, a przy tym stoi za nią wielki kapitał, to trzeba się spodziewać „wolnej amerykanki”, której zapowiedź przynosi już „replika” Spółki na sprzeciw Rady Miasta. Dlatego z inicjatywy radnych Piotra Oślizło i Daniela Jacenta powstaje „Stowarzyszenie na rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze w Mysłowicach”. Do ścisłej współpracy z nami zapraszamy w pierwszej kolejności właścicieli nieruchomości położonych na terenie Brzęczkowic, Brzezinki i Kosztów, bo to sprawa najpilniejsza. Ale Poszkodowanych przez nieuczciwe, bezprawne praktyki Zakładów Górniczych nie brakuje i w pozostałych dzielnicach miasta. Więc podejmujemy wyzwanie. Tu zaś będziemy informować o kolejnych podejmowanych przez nas krokach w obronie interesu mieszkańców.

Piotr Ośizło
kontakt: biuro@myslowiczanin.pl

Uchwała Rady Miasta:
http://www.bip.myslowice.pl/data/votes/uch_1090_14.pdf

Jak głosowali poszczególni radni:
http://www.bip.myslowice.pl/data/votes/glosowanie_uch_1090_14.pdf

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować