Radni przygotowali sprzeciw wobec nowej kopalni

Radni Piotr Oślizło i Daniel Jacent przygotowali odpowiedź skierowaną do spółki, która chce fedrować pod Brzezinką, Brzęczkowicami i Kosztowami. Miał to robić zespół radnych powołany specjalnie w tym celu, jednak jak dotychczas, nie zebrał się ani razu… Większość w nim stanowią radni lasokowego MPS: Tomasz Wrona, Wszołek oraz Teresa Bialucha. Wobec braku działań zespołu radni Jacent i Oślizło sami podjęli pracę nad projektem stanowiska. Zaproponowali go do dyskusji i przyjęcia na sesji wrześniowej Rady Miasta. Niestety na wniosek szefa prezydenckiego klubu radnych Tomasza Wrony większość rządząc Mysłowicami odrzuciła pracę nad projektem. Może praca na koniec kadencji jest zbyt mecząca dla niektórych radnych. Może zaś chodzi o to by z końcem kadencji zakończyć protesty wobec nowej kopalni. Z nową kadencją nowi radni nie muszą być już tak krytyczni… Nowy prezydent podobnie. Dla tych którzy wierzą w bajki o nowych miejscach pracy dla młodych, niech wystarczą słowa przedstawicieli spółki, iż mają zamiar zatrudniać przede wszystkim emerytów górniczych. Zapewne na umowy cywilnoprawne…
Po zapoznaniu się z projektem pani Teresa Bialucha również postanowiła go wesprzeć. Szkoda, że nie wszyscy byli tak dociekliwi. Radni Jacent i Oślizło wraz z mieszkańcami powołują stowarzyszenie, które ma na celu obronę przed szkodami górniczymi Mysłowic.

 

Projekt Stanowiska Rady Miasta Mysłowice
Rada Miasta Mysłowice
Mysłowice, 30.10.2014 r

BRZEZINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ                                                                                                                                                                                                     ODPOWIDZIALNOŚCIĄ S.K,A.
                                                                                                                          Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Stanowisko uchwalone na sesji Rady Miasta w dniu 30.10.2014 r.
w sprawie
„Repliki na Uchwałę Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec inicjatywy eksploatacji złoża węgla kamiennego Brzezinka III na terenie miasta Mysłowice”

W związku z przywołaną powyżej „Repliką …” należy podnieść co następuje:
1.    Niezadowolenie Spółki z powodu uchwalonego „sprzeciwu” Rady Miasta wobec inicjatywy wydobywania węgla ze złoża Brzezinka nie dziwi. Natomiast bulwersuje niestosowny ton tej wypowiedzi, która odwołując się do technik socjotechnicznych próbuje rekompensować niedostatek istotnych argumentów. Z „Repliki …” emanuje lekceważenie dla woli mieszkańców miasta, zdaniem Spółki niezdolnych do rozumnego działania. Kwestionowanie legitymacji Rady Miasta do wyrażania w imieniu mieszkańców miasta sprzeciwu wobec zamierzonego przedsięwzięcia może tylko świadczyć o braku orientacji w ustawowych kompetencjach samorządu lokalnego.
2.   Należy podkreślić, że uchwałę Rady Miasta poprzedziły sprzeciwy uchwalane przez Rady Osiedli zagrożonych zamierzoną eksploatacją złoża Brzezinka III. Sprzeciwy te inspirowane były przez mieszkańców Mysłowic, między innymi ekspertów z zakresu górnictwa, geologii i szkód górniczych, którzy w toku prezentacji w zagrożonych dzielnicach zgłaszali liczne zarzuty pod adresem projektu otrzymując pokrętne i niespójne wyjaśnienia, również wzajemnie się wykluczające. W prezentacji awizowano system eksploatacji jako chodnikowy. Tymczasem pod presją argumentów wykazujących iluzoryczność założeń i nieadekwatność systemu do skali wyzwań eksploatacyjnych poinformowano jedynie, że faktycznie eksploatacja ma być prowadzona systemem nowatorskim stanowiącym know- how i tajemnicę Spółki. Opracowanie pozytywnej oceny zamierzenia Spółka zleci do GiG-u i za nią odpowiednio zapłaci. Nie znaczy to jednak, że w tych kwestiach nie można mieć uzasadnionego zdania odmiennego. Zaś dyskredytowanie a priori strony samorządowej jest niegodziwe.
3.   Spółka, na własne ryzyko, zdecydowała się, per fas i per nef as forsować swoje zamierzenie, bez liczenia się ze stanowiskiem Miasta i tutejszej społeczności. Mimo informowania uczestników prezentacji, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane wbrew woli mieszkańców. Najpierw, wbrew negatywnemu stanowisku Prezydenta Miasta , wbrew Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta opartej o Konstytucję RP, Spółka załatwiła sobie koncesję na rozpoznanie złoża. Złoża rozpoznanego już dawno temu. Obecnie zamierza wystąpić w podobnym trybie o koncesję na wydobycie, wbrew niedwuznacznej woli organów miasta, z rażącym naruszaniem przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze. Niezgoda Miasta na wydobycie węgla ze złoża „Brzezinka” nie jest przejawem szczególnej dyskryminacji Spółki. Bezskutecznie o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Brzezinka wnosił już wcześniej Katowicki Holding Węglowy ponieważ nie uzyskał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, między innymi z uwagi na uzasadnione protesty społeczne.
4.    Powoływanie się przez Spółkę na troskę o bezpieczeństwo energetyczne Polski wobec zalegania na zwałach kopalni i elektrowni kilkunastu milionów ton węgla z jednej strony oraz awizowanie systemu wydobycia, który przy deklarowanym stopniu wykorzystania złoża doprowadzi do tworzenia się na powierzchni deformacji nieciągłych, co doprowadzi do przekraczania stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania istniejącej zabudowy z drugiej, może świadczyć o zamierzonej złej woli i prowadzić do odpowiedzialności karnej z art. 163 §1 p.2 kk.

5.   Skoro skala przedsięwzięcia plasuje go w zbiorze przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a przy tym wydobycie pokładu 510 o miąższości kilkunastu metrów ma być realizowane poniżej niezaciśniętych pustek po eksploatacji płytko zalegających pokładów, to deklaracji, iż na powierzchni powstaną wyłącznie wpływy nieznaczne i wyłącznie jako deformacje ciągłe o parametrach w granicach zakreślonych dla I kategorii terenów górniczych, nie można traktować poważnie.
6.   Ewentualna budowa nowej kopalni w celu wydobywania węgla ze złoża Brzezinka III w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym byłaby nieplanowaną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym realizowaną na terenie nie objętym obecnie koncesją na wydobycie kopaliny. W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” wskazano, iż „ze względu na stopniowe wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego i brunatnego w obecnie eksploatowanych złożach, planowane jest w horyzoncie do 2030 roku przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż. Z tego względu konieczne jest zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych węgla, m.in. poprzez ochronę obszarów ich występowania przed dalszą zabudową infrastrukturalną nie związaną z energetyką i ujęcie ich w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz długookresowej strategii rozwoju. Konieczne jest również skorelowanie w tych dokumentach planów eksploatacji złóż z planami inwestycyjnymi w innych sektorach, np. dotyczącymi infrastruktury drogowej. Dotyczy to w szczególności złóż węgla kamiennego „Bzie-Dębina”, „Śmiłowice”, „Brzezinka” oraz złóż węgla brunatnego „Legnica”, „Gubin” i złóż satelickich czynnych kopalń.”, Jednak działania zapisane w załączniku nr 3 do dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” dotyczące stosownych nowelizacji ustaw pgg i upzp nie doczekały się realizacji choćby z powodu sprzeczności z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego brak podstaw prawnych do wymuszenia zmian w miejskich dokumentach planistycznych.

7.    Należy wyjaśnić, że obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice wiąże od października 2008 roku, a Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przywoływana przez Spółkę powstała rok później.
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” choć jest dokumentem niezwykle obszernym kwestii pozyskiwania zasobów poświęca trzy zdania:
Pozyskiwanie zasobów kopalin ma bezpośredni negatywny wpływ na środowisko wodno-gruntowe, wody powierzchniowe, powierzchnię terenu, krajobraz. W Polsce największa skala tego typu ingerencji cechuje sektor wydobycia węgla brunatnego i węgla kamiennego. Szacuje się, że negatywne skutki tego typu oddziaływań wstępują w Polsce na powierzchni około 5000 km kwadratowych
Punkt 3.2. tego opracowania w tytule co prawda wieści „Rozwiązania mające na celu zapobieganie …” ale o możliwej i koniecznej profilaktyce nawet nie wspomina.
Również PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONWCZYCH NA LATA 2009-201. Załącznik nr  3 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” nie zakładał potrzeby realizacji zabezpieczeń nowych obiektów budowanych na terenach górniczych i finansowanych przez Skarb Państwa tam gdzie przedsiębiorcy górniczy nie planowali eksploatacji w ramach posiadanych koncesji na wydobycie. W dokumencie tym założono jedynie podejmowanie kroków formalno-prawnych, które miały zabezpieczyć dostęp do zasobów strategicznych poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Błędnie uznano, że ów dostęp można wymusić drogą legislacyjnych ingerencji w ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obligujących do zakazów chroniących udokumentowane złoża węgla przed dalszą zabudową infrastrukturalną, a to jak można sądzić bez zabezpieczenia środków na odszkodowania rekompensujące drastyczny spadek wartości nieruchomości. Jednak nade wszystko ignorujących konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, bo zakazem zabudowy należałoby objąć cały, bez wyjątków teren miasta.
8.   Można tylko ubolewać, że idea ochrony dostępu do złóż strategicznych i satelickich czynnych kopalń w interesie ponad lokalnym ignoruje słuszny interes lokalnych właścicieli nieruchomości. Uchyla się od likwidacji barier dla uczciwej profilaktyki budowlanej na terenach nie objętych planami ruchu czynnych kopalń. Nie prowadzi do określania nieodzownych wymagań w zakresie koniecznych zabezpieczeń nowo wznoszonych obiektów budowlanych przed prognozowanymi deformacjami terenu, z zapewnieniem finansowania przedsięwzięć zapobiegających szkodom zarówno w sferze planistycznej, jak i decyzjach administracyjnych oraz nie zapewnia zwrotu nakładów na realizację zabezpieczeń w trybie art. 150 pgg. Ponieważ organy administracji ponad lokalnej odpowiednio odpowiedzialne za planowanie strategiczne i przestrzenne nie wystąpiły do Miasta z przewidzianymi w ramach obowiązującego prawa wnioskami o odpłatną korektę planów miejskich oraz nie zapewniły właściwych środków na odszkodowania, to wydanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Brzezinka III bez naruszenia przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego nie jest możliwe. Tym bardziej, że „właściwy organ nadzoru górniczego reprezentujący Skarb Państwa” czyli OUG w Katowicach terenu złoża Brzezinka nie uznaje za teren górniczy stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 15 pgg odmawiając działań w trybie art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bowiem w tej przestrzeni nie wystąpią szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego. Czyli interes Skarbu Państwa jest tożsamy z interesem Miasta i miejscowych właścicieli nieruchomości.
Dlatego też wyłączenie prawa właścicieli nieruchomości do sprzeciwu – odpowiednio do zasady sformułowanej w art. 144 pgg – nie jest możliwe.

Załączniki:
Uchwała Rady Osiedla Brzezinka
Uchwała Rady Osiedla Brzęczkowice
Uchwała Rady Osiedla Kosztowy

Do wiadomości:
(1) Minister Środowiska
(2) Minister Gospodarki
(3) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
(4) Wojewoda Śląski
(5) Prezydent Miasta Mysłowice
(6) a/a

Projekt „Stanowiska …” wnosi radny Piotr Oślizło i radny Daniel Jacent

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować